Referater

27. March 2022

Referat af formandsmøde i Region II, Odder

 

Til stede: GF05 Aarhus, GF09 Samsø, GF12 Odder, GF15 Viborg, GF19 Lemvig, GF23 Herning, 
GF26 Holstebro, GF30 Silkeborg, GF39 Ringkøbing-Skjern,
GF55 Djursland, GF75 Bjerringbro
Præsident Jens Crone DG, Forretningsfører Jan Stoltenborg DG,
Afbud: GF27 Skive, GF36 Skanderborg,

Pkt. 1 – Valg af dirigent og referent:

Regionsrådsformand Jens Saabye Nielsen (GF15) bød velkommen og foreslog Jens Peter Petersen (GF12) som dirigent og Anders Bjerg (GF39) som referent. De blev valgt uden modkandidater.

Pkt. 2 – Registrering:

Jens Peter Petersen takkede for valget og foretog herefter registrering af fremmødte. Se ovenfor.

Pkt. 3 – Regionsrådets beretning:

På regionsrådets vegne aflagde Jens Saabye Nielsen (GF15) beretning.
Jens startede med at byde velkommen til de to nye formænd i regionen: MAJ 80 Steen Rytoft Lillegård, Herning GF. og APR 09 Karsten Fruergaard, Viborg GF.
Jens informerede om, at det var hans sidste beretning som Vicepræsident, og fortsatte med at informere om sit arbejde siden sidste ordinære Formandsmøde,
der blev afholdt Virtuelt den 14. april 2021, en periode der har været ramt af mange aflysninger på grund af Covid-19.
1. maj: Var jeg i København til præsidiemøde.
29. maj: Deltog i Rep. mødet, der blev afholdt i Svendborg med Svendborg GF. som arrangør.
12. juni: Præsidiemøde i København.
5. september: Deltog i et arrangement i anledning af Den nationale Flagdag.
18. september: Var der skydning i Vingsted.
9. og 10. oktober: Præsidiemøde og Årgangsparade.
6. november: Blev der afholdt et regionsrådsmøde (efterår) på Samsø.
12. november: Deltog i generalforsamling og faneindvielse hos Aarhus GF.
16. december: Deltog i virtuelt præsidiemøde.
3. februar: Blev der afholdt et virtuelt regionsrådsmøde, hvor de nye vedtægter og forslag til
medlemsafgift blev fremlagt og drøftet.
24. januar: Var i København til Præsidiemøde.
15. marts: Deltog i virtuelt præsidiemøde.

Pkt. 4 a – Regionsskydelederens orientering:

Aktiviteterne på skydebanerne blev i starten af 2021 hårdt ramt af forsamlingsforbuddet. Landsskydningen på 15 m. blev aflyst, på 200 m. var der en pæn fremgang.
I Vingsted var der også en langt større aktivitet end i 2020.

Landsskydning 15 m.

Aflyst på grund af forsamlingsforbud.

Landsskydning 200 m.

Her fra regionen deltog der 17 skyttere i landsskydning på 200 m. i 2021, det var en stor tilbagegang set i forhold til de 24 skyttere der deltog i 2020.
Der kunne stilles 4 hold i 2021 mod 6 hold i 2020.
I det samlede holdresultat blev Holstebro nr. 5 i 1. div., Ringkøbing-Skjerns 1. hold, blev nr. 2 i 2. div. og Herning blev nr. 5 og Ringkøbing-Skjerns 2. hold, blev nr. 7 3. div.
Det bedste individuelle resultat her i Reg. II, tilfaldt JAN 80 Gert Østergaard, Holstebro, der med 148,6 p. opnåede en 2. plads.
På landsplan deltog der 105 skyttere og 25 hold i 2021, en stor stigning i forhold til de 89 skyttere og 22 hold der deltog i 2020
Jeg vil da gerne opfordre jeg til at deltage i landsskydningen, hvis der er problemer ned at finde et sted, hvor der kan skydes, er der muligheder i Vingsted den 17. september, her er det næsten gratis at skyde landsskydning, kun 25,00 kr. i indskud og 25,00 kr. i deltagergebyr til Landsskydning, al ammunition er gratis.
Der er også mulighed for at i kan skyde jeres landsskydning i Ulfborg den 21. august, sammen med Ringkøbing-Skjern Garderforening.

De Danske Garderforeningers individuelle landsmesterskaber.

De Danske Garderforeningers individuelle landsmesterskaber på 50 og 200 m. blev afholdt i Vingsted den 18. september. Igen sponsorerede DG ammunitionen, dvs. at al ammunition var gratis.
Efter en Coronaramt arrangementet i 2020 med kun 178 skydninger, var vi 2021 næsten tilbage ved normalen, med 323 skydninger.
Antallet af deltagere her fra Reg. II var næsten status quo med antallet i 2020.
Men præmiehøsten var stor til Reg. II, da de 11 deltagere inkasserede 10 præmier.
Skydningen i Vingsted 2022 bliver lørdag den 17. september med stævneåbning og flaghejsning kl. 10:00
Skydeudvalget håber på en stor deltagelse, og I som skydeledere vil gå hjem til jeres medlemmer og agiterer for Vingsted skydningen. Skydningen på 50 m. er for hele familien, mens skydningen på 200 m. er forbeholdt nuværende og tidligere Gardere.

Indeværende år

I indeværende er landsskydningen på 15 m. forhåbentlig godt i gang, skiver kan afleveres til mig i dag.
Ved landsskydningen på 200 m., der skydes til efteråret, er skydestillingen liggende, dog må veteraner stå op og skyde ved et hæve sænkebord, her må der benyttes enten geværstøtte eller albuestøtte.
Jeg skal opfordre jeg til at overholde betalingsfristerne, der er givet i forbindelse med deltagerbetaling for skydning. Det kan jo ikke være rigtig, at forretningsføreren skal bruge sin kostbare tid på at rykke for betaling.
I må også meget gerne give mig et praj, hvis der kommer en ny skydeleder i jeres forening.
Til slut en stor tak til skytterne her fra Reg. II, der ved deres tilstedeværelse har vist opbakning om arrangementerne og velmødt på skydebanen her i 2022.
Også en stor tak til skydelederne for et godt samarbejde i 2021.

Pkt. 4 b – Bowlinglederens orientering: Fremlagt ved VP Jens Saaby.

Regionsbowlingen blev afviklet 26. februar 2022 i Viborg, der deltog kun 3 hold med følgende resultater: Herning I vandt med 1037 p., Viborg nr. 2 med 981 p. og Herning II nr. 3 med 870 p. Efter spillet var der kammeratlig samvær, med god mad, hyggesnak og præmieuddeling.
Regionsbowling i 2023 bliver igen i Viborg, men hvis der ikke sker en væsentlig forøgelse af deltagere, bliver det nok sidste gang, der bliver afholdt Regionsbowling.

Pkt. 5 – Orientering v/ Præsidenten:

Præsidenten indledte sin orientering med at takke for at for lov til at deltage i formandsmøderne.
Orienterede om antallet af Præsidiemøder. Den overordnede plan er, at der skal afholdes 2 fysiske Præsidiemøder og 4 videomøder der er tænkt som orienteringsmøder, videomøder er en god ting, hvis der hurtigt skal debatteres noget akut.
Præsidenten kom lidt ind på hvor svært det er at finde en personlig gave til H M Dronning Magrethe. Men gaven DG valgte at give HMD i forbindelse med 50-års regentjubilæet 17. januar 2022, blev en unik figur af et vikingeskib udført i glas, fra et firma der hedder Backhaus Brown, ved samme firma fandt man også gaven til H K Marys 50-års fødselsdag 5. februar 2022, det blev en flot glasskål.
Jens Crone kom ind på Repræsentantskabsmødet i Holstebro, der startes fredag den 20. maj kl. 17:00 hvor Livgardens Musikkorps giver en koncert, der er åben for alle, Præsidenten opfordrede til, at der agiteres for koncerten, så der kunne komme et stort publikum, der er plads til 1400 gæster i Musikteatret, der i øvrigt er omdrejningspunkt for Rep. Mødet, med kammeratskabsaften fredag aften, møde lørdag og gallafest lørdag aften. Lørdagen starter med morgenandagt og march gennem en del af Holstebro. Dameturen går til Hjerl Hede. Ved mødet lørdag, skal der vælges ny vedtægter, hvor DG-Ung er implementeret sammen med få andre ændringer. Vedtages de ny vedtægter bliver DG-Ung en del af De Danske Garderforeninger. Der skal også vedtages en ny sats for medlemsafgift. Forslag fra Præsidiet lyder på 235,00 kr. årligt plus fremtidig pristalsstigning.
Årgangsparaden 13. august blev omtalt: Porten åbnes kl. 08:30, kl. 09.30 samles 25- og 50 års jubilarer foran Rosenborg, kl. 10:00 starter årgangsparaden og den er færdig kl. 11:00 og kl. 11:15 er der fotografering. Fra kl. 11:30 er der aktiviteter ved Livgarden: bl.a. 100 års fodboldkampen samt en udstilling af Livgardens materiel.
Der bliver opstillet en tribune, der frit må benyttes til kl. 11:30, herefter skal man have købt en billet,
billetter, mad og merchandise kan købes på www.billetlugen.dk
Det årlige Årgangsparade skal efterfølgende foregå den 1, søndag i maj.
Ved Repræsentantskabsmødet i Svendborg 2021, blev der vedtaget en ekstraordinær frivillig indbetaling af 10,00 kr. pr. medlem. 55 foreninger har valgt af betale og 5 foreninger har undladt.
Samtlige foreninger har betalt medlemsafgift for 1. halvår 2022.
Redaktør af Garderbladet og kommunikationsansvarlig Andreas Dalsgaard Schultz har sagt op, og har sidste arbejdsdag 30. april 2022. Hans arbejde bliver delt op i 3 sektioner. 1: Grafisk opsætning varetages fremadrettet af trykkeriet. 2: Kommende assistent vil få redaktionelt ansvar for Garderbladet samt intern kommunikation. Er i dialog med en mulig kandidat. 3: Pr. og marketingskoordination, ansvar for DG-Ung og ekstern kommunikation. Stillingsopslag er udarbejdet.
Det er meget vigtigt af fastholde de unge Gardere. I den ny forsvarsforlig er der oplæg til 12 mdrs. værnepligt og 2 indkaldelseshold ved Livgarden.
DG´s Årskalender gav et overskud på 20000,00 kr. som går til Prins Jeans bog. Der blev trykt 500 stk. og solgt 450 stk. og salgsprisen var 100,00 kr. Tilbud, i dag kan den købes for 50,00 kr.
Biografi om ”Jungle Jim”, vil kunne købes gennem Gl. Roskilde Amts Garderforening.
Der er Garder Golf lørdag den 28. maj 2022 ved Golfklubben Storstrømmen.

Pkt. 6 – Orientering v/ Forretningsføreren:

Forretningsføreren indledte sin orientering med at informere om den ny medlemsregistrering. Systemet vil blive som Sekretariatet vil have det, men der er visse problemer med at få dataene fra det gamle Navision sammenkørt med Excel, som er det nye program hvor medlemsregistrering skal køre i.
Problemet er på udskrifterne, hvor der ikke kan skrives æ, ø og å, så det bliver foreningernes opgave at læse korrektur og redigerer i dataerne.
Planen er at det skal fungere ultimo 2022.


Forretningsføreren præciserede det vigtige i at få vedtaget de ny vedtægter og den forhøjelse af medlemsafgiften ved Rep. mødet i Holstebro.
Den 3-årige prøveperioder for DG-Ung, der blev vedtaget i 2019, udløber i år.
DG-Ung er ikke længere lovlig ifølge DG´s vedtægter.
Præsidiets holdning er at man skal fortsætte med DG-Ung.
Vedtages de ny vedtægter, bliver DG-Ung en integreret del af De Danske Garderforeninger.
Forkastes de ny vedtægter, bortfalder DG-Ung, og man beholder de gamle vedtægter.
Forslaget til ny vedtægter, de har været til høring i samtlige foreninger, blev sendt ud til foreningerne i december 2021 sammen med 2 budgetmodeller.
Forslag der pålægger foreningerne udgifter, udover pristalsregulering, skal være indkommet inden 1. februar.
Forslag til ny vedtægter og budgetmodeller er blevet behandlet på regionale formandsmøder.
Resultaterne derfra er blevet behandlet på et Præsidiemøde.
Alt udestående vedrørende vedtægter og medlemsafgift, skal helst være afklaret inden Repræsentantskabsmødet.

Bjerringbro: Kommer medlemmerne i DG-Ung tilbage til lokalforeningerne?
Forretningsfører: Ved hvervemøderne får de unge Gardere tilbud/opfordring til at melde sig ind i en lokalforening. Når de er 20 år, ved de ikke hvad de vil og hvor kommer til at bo. Når de er 30 år, er de typisk færdig med en uddannelse og har fået sig etableret.

Silkeborg: Hvor stor er afgiften for et DG-Ung medlem?
Forretningsfører: Afgiften til DG er den samme for medlemmer af DG-Ung som for almindelige medlemmer.

Lemvig: Hvornår kommer medlemmer af DG-Ung tilbage til lokalforeningerne?
Forretningsfører: Efter 5 år får man tilbud om at melde sig ind i en lokalforening og betale kontingent dertil, man betaler så ikke til DG-Ung længere.
Efter 10 år skal de flyttes over i en lokalforening, Sekretariatet vil typisk vælge en forening i deres nærområde.

Ringkøbing: det er svært at få samling på medlemmerne i de små foreninger, mange er kun medlem for at modtage Garderbladet.

Pkt. 7 – Orientering v/ Kommunikationsansvarlig

Kommunikationsansvarlig Andreas Dalsgaard Schultz deltog ikke i mødet.

Pkt. 8 – Aktiviteter på tværs/indlæg fra foreningerne

GF30 Silkeborg:
Ingen aktivitet på grund af Corona der er lidt opstartsproblemer. Foreningen bakker op om de forestående valg.

GF05 Aarhus:
Havde generalforsamling 12. november 2021 med Faneindvielse og overrækkelse af hæderstegn, der deltog 110 gæster. Julefrokost på restaurant Kohalen. Foreningen har fået ny kasserer, og er kommet på betalingsservice. Fået ny hjemmeside og Webmaster. Søndag den 29. maj et åbent arrangement med havnerundfart med guide på skibet ”Dagmar” kl. 10:00 og efterfølgende frokost på Salling Rooftop kl. 12:30. Grillaften på Ristrup Hovedgård den 24. juni. Planlægger at lave 2 Facebook grupper, 1 med reklamer og 1 udelukkende for medlemmer.
GF 09 Samsø:
Har mistet 3 medlemmer, men har fået 1 ny, så foreningen har pt. 18 medlemmer.
Der sker i så meget på Samsø i GF - regi, men måske startes der op på bueskydning.

GF12 Odder:
Ikke mange aktiviteter. Generalforsamling i oktober måned. Har deltaget i landsskydningen på 15 m. Ordinær generalforsamling i marts måned. Besøg på Veteranhjemmet i Brabrand sammen med Skanderborg GF.

GF15 Viborg:
Har haft 2 generalforsamlinger. Foreningen har fået ny formand og næstformand. Foreningen har deltaget i bowling. Air show i Karup den 19. juni, måske man skulle lave et fælles arrangement i Garder regi der. Veteranforeningen laver en stand ved showet.

GF19 Lemvig:
Foreningen har også været Coronaramt. Afholdte generalforsamling i december måned 2021, det blev så til 2 på ét år. Halvdelen af medlemmerne betaler til tiden, men de resterende skal rykkes lidt.

GF 23 Herning:
Foreningen har godt gang i bowling. Skydning hver tirsdag, mellem 4 og 10 deltagere pr. gang. Foreningen har fået ny formand, Steen Rytoft Lillegård og skydeleder, Kristian Panduro.

GF26 Holstebro:
Status på Rep. mødet pt. 85 til kammeratskabsaften, 40 ledsagere, 80 til møde, 106 til gallaaften, der er booket 56 værelser og tilmeldt 38 faner. Skydning hver tredje mandag ca. 10 – 11 skyttere pr. gang. Bestyrelsen en status quo, men formanden er i gang med sin sidste periode. Søren Lund beklagede, at der blevet oplyst forkerte mailadresser på tilmeldingsoplysningerne.

GF39 Ringkøbing-Skjern:
Deltager i landsskydningen på 15 m. og 200 m. samt pokalskydningen 2 gange årligt. Foreningen fik afholdt sin ordinære generalforsamling den 7. februar. Der bliver afholdt en sommerudflugt den 24. april, turen er et besøg på Hvide Sande Skibsværft og Hvide Sande Bryghus. Der afholdes Landsskydning på 200 m. i Ulfborg søndag den 21. august, her bliver interesserede inviteret til at deltage.

GF55 Djursland:
Afholdte dobbelt generalforsamling i november, hvor suppleant for regionsformanden, Søren Lund deltog for at overrække hæderstegn. Vil måske tage bowling på programmet. Deltager i landsskydning.

GF75 Bjerringbro:
Har fået et ny medlem på 80 år. Deltager med fanen ved diverse arrangementer. Afholder skydning hver onsdag. Deltager i Holstebro og spurgte ind til forplejning på dameturen. Foreningen har ingen problemer med kontingentbetaling. Spurgte om der fandtes en ”drejebog” til brug ved eventuelle fusioner.
Forretningsfører Jan Stoltenborg svarede: Der findes ingen ”drejebog”, det bedste vil nok være at tage kontakt til de foreninger, der har igennem en fusion.

Pkt. 9 – Valg til Regionsråd:

Regionsrådsformand Peter Byskov (GF55) nyvalgt
Regionsrådsmedlem Jens Peter Pedersen (GF12) genvalgt
Regionsbowlingleder Karsten Fruergaard (GF15) genvalgt

Pkt. 10 – Valg af suppleant for Regionsrådsformand

Søren Lund (GF26) genvalgt.

Pkt. 11 – Indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til behandling under dette punkt.

Pkt. 12 – Eventuelt

Lemvig GF. tilbød at være vært for Formandsmødet (forår) 2023,
Alle foreninger tilsluttede sig dette.

Holstebro: Søren foreslog, at der blevet lavet en plan fremadrettet, for afholdelse af Formandsmøderne, så det måske gik efter foreningsnummer, så vidste foreningerne flere år frem i tiden, hvornår det var deres tur.

Præsidenten gratulerede Peter Byskov med valget som Vicepræsident og glædede sig til samarbejdet i Præsidiet. Samtidig takkede han Jens Saabye for mange års samarbejde i Præsidiet.

Der blev spurgt ind til fællestransport til Faneparaden den 10. september 2022
Forretningsføreren svarede, at man ingenting havde hørt endnu, men han forestillede sig, at man brugte den køreplan fra januar bare med nogle nye datoer.

Jens Saabye takkede foreningerne for samarbejdet i de otte år, han havde været Vicepræsident.

Dirigent Jens Peter Petersen takkede for god ro og orden og hævede mødet.

 


Spjald, den 27. marts 2022

Anders Bjerg
Referent

Jens Peter Petersen
Dirigent