Referater

01. March 2020

Referat af formandsmøde i Region II, Holstebro

 

Til stede: GF05 Aarhus, GF09 Samsø, GF12 Odder, GF15 Viborg, GF19 Lemvig, GF23 Herning,
GF26 Holstebro, GF27 Skive, GF30 Silkeborg, GF36 Skanderborg, GF39 Ringkøbing-Skjern,
GF55 Djursland, GF75 Bjerringbro
Præsident Jens Crone DG, Forretningsfører Jan Stoltenborg DG,
Kommunikationsansvarlig Andreas Dalsgaard DG.


Pkt. 1 – Valg af dirigent og referent:
Regionsrådsformand Jens Saabye Nielsen (GF15) bød velkommen og foreslog Søren Lund (GF26) som
dirigent og Anders Bjerg (GF39) som referent. De blev valgt uden modkandidater.

Pkt. 2 – Registrering:
Søren Lund takkede for valget og foretog herefter registrering af fremmødte. Alle regionens 13
foreninger var til stede. Se ovenfor.

Pkt. 3 – Regionsrådets beretning:
På regionsrådets vegne aflagde Jens Saabye Nielsen (GF15) beretning.
Siden sidste ordinære Formandsmøde, der blev afholdt i Højmark den 16. marts 2019, har jer deltaget i
følgende arrangementer:
28. marts: Møde i DSL, det blev afholdt på Rindsholm Kro.
5. april: Var med på en bustur til Christiansborg, turen var arrangeret af Aarhus GF. og medlemmer fra
hele Reg. II var inviteret til at deltage, Britt Bager og Jakob Ellemann-Jensen guidede deltagerne
rundt i Folketinget.
4. maj: Var i København til præsidiemøde.
5. maj: Deltog i årgangsparaden, hvor der i alt var ca. 1700 deltagere.
24., 25. og 26. maj: Deltog i Rep. mødet, der blev afholdt i Slagelse med Vestsjællands GF. som arrangør.
15. juni: Blev 800-års jubilæet for Dannebrog fejret i Viborg, her var der deltagelse af ca. 40 faner.
4. juli: Var deltager i et mindearrangement på Rindsholm Kro, i anledning af slaget omkring Rindsholm i
1849, her var alle værn samt politi og beredskab repræsenteret.
2. september: Var der Præsidiemøde i København.
5. september: Var inviteret til et arrangement i anledning af Den nationale Flagdag på Samsø.
24. september: Deltog i et Veterandagsarrangement for Danmarks Veteraner, afholdt Rindsholm Kro.
14. november: Blev der afholdt et regionsrådsmøde.
23. november: Deltog i præsidiemøde i København.
10. februar: Blev der igen afholdt et regionsrådsmøde.
24. februar: Var til årets første præsidiemøde i København.
Pkt. 4 a – Regionsskydelederens orientering:
Aktiviteterne på skydebanerne i 2019 på 15 m. og 200 m. kunne have været bedre set i forhold til 2018.
i Vingsted var der også knap så stor aktivitet som i 2018.
Landsskydning 15 m.
Her i Reg. II deltog der 82 skyttere fra 10 ud af regionens 13 foreninger, det er en stor tilbagegang på
hele 13 skyttere og 1 forening, set i forhold 2018.
Aldersfordelingen var i 2019 25 seniorer, 11 vet. I og 46 vet. II mod 25 seniorer, 20 vet. I og 50 vet II i
2018.
Det positive man kan sige om deltagelsen, er at seniorerne har holdt skansen hvad angår deltagerantal.
I det samlede resultat markerede seniorskytterne fra Holstebro sig igen positiv i 2019,
deres 1. hold blev nr. 2 i 1. div., kun 1,4 point efter Frederiksborg GF.
MAR 85 Jens Erik Krudt skød 200,11 point og blev nr. 2 i seniorrækken og bedste seniorskytte for
årgangen 1980 - 89.
På landsplan deltog der 518 skyttere, det er en marginal tilbagegang på 8 skyttere, men set i lyset af den
store fremgang, der var sidste år og vi her i regionen kunne mønstre et minus på 13 skyttere i år, er det
vel okay.
Aldersfordelingen var 144 seniorer, 90 vet. I og 284 vet. II. Sammenlignet med 2018 et minus på 8
seniorer, et minus på 3 vet. I og et plus på 3 vet. II
Landsskydning 200 m.
Her fra regionen deltog der 23 skytter i landsskydning på 200 m. det er en tilbagegang på 8 skyttere i
forhold til 2018. Der var kun 6 ud af regionens 13 foreninger, der deltog i landsskydningen på 200 m.,
det er tilbagegang på 2 foreninger i forhold til 2018.
I det samlede holdresultat blev Holstebro GF. 1. hold Nr. 6 i 1. div., Ringkøbing-Skjern GF. 1. hold Nr. 3 i
2. div., Ringkøbing-Skjern GF. 2. hold vandt 4. div. her blev Herning GF. nr. 2
og Holstebro GF. 2. hold nr. 3.
Det bedste individuelle resultat her i Reg. II, tilfaldt NOV 68 Jørn Svendstrup Skanderborg GF. der med
141,5 p. opnåede en 23. plads.
På landsplan deltog 137 skyttere, det er en kæmpestor tilbagegang på hele 45 skyttere i forhold til 2018.
Med den meget lave deltagelse, kunne der heller ikke stilles mange hold, kun 38 hold mod 43 hold i
2018.
Jeg vil da gerne opfordre jeg til at deltage i landsskydningen, hvis der er problemer ned at finde et sted,
hvor der kan skydes, er der muligheder i Vingsted den 19. september, her er det næsten gratis at skyde
landsskydning, kun 25,00 kr. i indskud og 25,00 kr. i deltagergebyr til Landsskydning,
al ammunition er gratis.
De Danske Garderforeningers individuelle landsmesterskaber.
De Danske Garderforeningers individuelle landsmesterskaber på 50 og 200 m. blev afholdt i Vingsted
den 21. september. Igen sponsorerede DG ammunitionen, dvs. at al ammunition var gratis. Den store
fremgang vi har set de to foregående år, kunne desværre ikke fortsætte i 2019. Antallet af deltagere var
faldende og den samlede antal skydninger faldt med knap 50 skydninger, fra 434 skydninger i 2018 til
385 skydninger i 2019.
Antallet af deltagere her fra Reg. II faldt med næsten 50%, fra 21 deltagere i 2018 til 13 deltagere i 2019.
Den manglende deltagelse kunne jo også ses i antallet af skyttere ved landsskydningen på 200 m.
Vi håber da, at den manglende aktivitet er et særtilfælde og skyldes udefrakommende årsager, som
skydeudvalget ikke har indflydelse på.
Skydningen i Vingsted 2020 bliver lørdag den 19. september med stævneåbning og flaghejsning kl. 10.00
Forholdene i Vingsted er optimale til en god dag på skydebanen for hele familien, og skydningen i 2019
var også perfekt, vejret var fint, der var mange fine præmier, maden ved aftenens buffet var også god.
Skydeudvalget håber på en stor deltagelse, og I som skydeledere vil gå hjem til jeres medlemmer og
agiterer for Vingsted skydningen. Skydningen på 50 m. er for hele familien, mens skydningen på 200 m.
er forbeholdt nuværende og tidligere Gardere.
Indeværende år.
I indeværende år skulle landsskydningen på 50 m. helst være i fuld gang, jeg har ikke nogen
fornemmelse om deltagerantallet, men der er sendt ca. samme antal skivesæt ud som sidste år.
Seneste dato for tilbage sendelse af skiver er 10. april 2020. Jeg modtager også gerne skiver i dag.
Skulle der være foreninger der overvejer eller har mulighed for at skyde på elektroniske skiver, er det
bare okay. Har i muligheden, er der mange penge at spare for jeres foreninger og DG. Skal man sende 10
sæt skiver med PostNord koster det i dag 60,00 kr. og prisen falder sikkert ikke, derimod er det gratis at
sende resultaterne på en mail.

Jeg skal opfordre alle til at deltage i DG’s landsskydninger både på 15 m. og 200 m. Alle kan deltage og
husk på at det er vigtigere at deltage end at vinde. Skydestillingen for seniorer på 15 m. blev for en del
år siden ændret, så nu må de skyde med albuestøtte og remstøtte. jeg tror det har haft en effekt, vi ser i
hvert tilfælde højere resultater.
Er du fyldt 55 år i 2019 eller tidligere, må du skyde i vet. I klassen, og er du fyldt 65 år i 2019 eller
tidligere, må du skyde i vet. II klassen, der må i begge klasser benyttes enten geværstøtte eller
albuestøtte.
Ved landsskydningen på 200 m. er skydestillingen liggende, dog må veteraner stå op og skyde ved et
hæve sænkebord, her må der benyttes enten geværstøtte eller albuestøtte.
Jeg skal opfordre jeg til at overholde de seneste betalingsdatoer, der er givet i forbindelse med
deltagerbetaling for skydning. Det kan jo ikke være rigtig, at forretningsføreren skal bruge sin kostbare
tid på at rykke for betaling.
I må også meget gerne give mig et praj, hvis der kommer en ny skydeleder i jeres forening.
Til slut en stor tak til skytterne her fra Reg. II, der ved deres tilstedeværelse har vist opbakning om
arrangementerne og velmødt på skydebanen her i 2020.
Også en stor tak til skydelederne for et godt samarbejde i 2019.

Pkt. 4 b – Bowlinglederens orientering:
Regionsbowlingen blev afviklet 22. februar 2020 i Viborg, der var meget tæt kamp om placeringerne, det
var i allersidste runde det hele blev afgjort med følgende resultat: Herning I 1055 p., Bjerringbro 1050 p.,
Viborg 980 p. og Herning II 853 p. Efter spillet var der kammeratlig samvær, med god mad, hyggesnak og
præmieuddeling.
Regionsbowling i 2021 bliver den 27. februar og det bliver igen i Viborg.

Pkt. 5 – Orientering v/ Præsidenten:
Præsidenten indledte sin orientering med at takke for at for lov til at deltage i formandsmøderne.
Er fast på sekretariatskontoret hver tirsdag.
Hver måned håndskrive fødselsdagstelegrammer til medlemmer der fylder 90, 95 og 100 år.
Skrive en klummer til hvert nummer af Garderbladet.
Hvert år til jul skriver julehilsner til De Danske Garderforeningers samarbejdspartnere og sponsorer.
Har faste møderække med CH/LG hvor LG og DG gensidig orienterer hinanden.
Møde med CH/II LG om hvordan man sammen kan udvikle garderånden. DG har fået lov til at mødes
med Livgardens faste personel.
Deltager i de 5 årlige formandsmøder.
Deltager gerne i åbent hus-arrangementer.
Deltager i ur paraderne hvor Dronningens ur overrækkes.
Er inviteret til at deltage i stiftelse af Den Kongelige Livgardes jubilæumsforening.
Er den 1. april inviteret til middag i officersforeningen.
Præsidiet gør meget for at synliggøre De Danske Garderforeninger.
Der er ryddet op i sekretariatet, og der er lavet en ny procedure for arbejdsgangen.
Præsidenten oplyste, at der ikke inden for tidsfristen er indkommet forslag til ny præsident, derfor har
han valgt at lade sig opstille til en ny 2-årig periode. Han tror at fremtidige emner som præsident, skal
findes inden for garderforeningens egne rækker.
Gardermarch kar eksisteret gennem 5 år, med ca. 1700 deltagere i 2019. Gardermarch blev etableret
sammen med Gardernetværk, men fremadrettet bliver der stiftet en selvstændig forening
”Gardermarch”
DG Ung-initiativ kører i en 3-års forsøgsperiode.

Da foreningerne for nuværende ikke får mange nye medlemmer, opfordres de til at hverve/genhverve
nogen at de 30000 til 40000 gamle Gardere, der skønnes at være uden medlemskab i DG, det er de
lokale foreningers opgave at hverve de gamle Gardere, men der er bevilget 30.000 kr. til arbejdet.
Efter Repræsentantskabsmødet 2020, skal arbejdet med en revidering at vedtægterne startes op,
vedtægterne skal ændres på grund af DG Ung-initiativ og der er ønske om en modernisering, da de
nuværende mange gange sætte en bremse for sekretariatets arbejder, på grund af at kommunikationen
i dag går så stærkt.
Det er præsidiets ønske at lave en Garderforening for fremtiden.
GF75 Bjerringbro spurgte om navnet ”Formandsmøde” kunne ændres til et mere bredt navn, da den
gængse forestilling er at mødet kun er for formænd.
Svar: Det må være formandens pligt at informere sin bestyrelse og andre der må deltage.
GF30 Silkeborg spurgte til økonomien i Gardermarch.
Svar: Der ligger pt. ca. 125.000 kr. i Gardermarchs kasse, der står på en særskilt konto i DG. DG´s
revisorer anbefaler at den nye forening ”Gardermarch” stiftes, da man derved undgår tvivl om pengenes
tilhørsforhold.
GF12 Odder spurgte ind til ”Fødselsdagsgaven” og om sponsorer af foreningsbjælken også får en hilsen
fra præsidenten.
Svar: ”Fødselsdagsgaven” er lukket ned, ja, sponsorer af foreningsbjælken får også en hilsen fra
præsidenten.

Pkt. 6 – Orientering v/ Forretningsføreren:
Forretningsføreren indledte sin orientering med at vise en oversigt over medlemstal, DG havde pr.
januar 2019 9994 medl. og pr. februar 2020 medl. en frafald på 500 medlemmer.
Foreningerne blev opfordret til at kontakte medlemmerne ved en eventuel udmeldelse, det kan måske
være muligt at overtale dem til at fortsætte medlemskabet.
Der var en stor udmeldelse i maj 2019 men over 100 indmeldelse ved årgangsparaden.
Alle foreninger har betalt deres medlemsafgift for 1. halvår 2020.
Der blev opfordret til at foreningerne gør en aktiv indsats for at tegne annoncer og bjælkeannoncer.
Indtægterne ved salg af annoncer, er den eneste indtægt GD har udover medlemsafgift til at producerer
Garderbladet for.
En forening kan have flere bjælkeannoncer og kan også godt selv tegne en. Prisen er 1500,00 kr. for én
bjælkeannonce, der bliver trykt i 11 fortløbende numre.
62 bjælkeannoncer kan dække omkostningerne til udsendelse af et Garderblad.
Status på HMD 80-års fødselsdag 16. april. Der er for nuværende tilmeldt 49 GD-faner fra 48 foreninger.
Alt info om transport og tidspunkter vil tilgå os fra DSL.
Der blev givet en generel orientering om den forsikring der kan tegnes ved GD.
Den dækker løsøre og transport af samme. Har en forening skydning på programmet og er medlem af
DGI er man dækket på skydebanen af deres forsikring. Har man ikke skydning på programmet, bør der
måske overvejes en medlemsregistrering ved DGI, her kan man så oplyse om andre aktiviteter og er så
dækket ved uheld.
GF39 Ringkøbing-Skjern spurgte om sekretariatet kontaktede bjælkeannoncører ved evt. fornyelse.
Svar: Sekretariatet kontakter foreningen der så kontakter annoncøren.
GF 12 Odder: Forespurgte om annoncører af bjælkeannoncer får tilsendt og hvad hvis der kun
udkommer 10 numre.
Svar: Der bliver ikke tilsendt Garderbladet til annoncører. Annoncen bliver trykt i 11 numre fra det
tidspunkt annoncen trykkes første gang.
Forretningsføreren forsatte med en orientering om DG´s fremtid.
GD skulle helst gå fra at være en forening i fortiden til en forening i tiden.


Præsidiet har nedsat en arbejdsgruppe: DG Fremtid.
Der blev givet en orientering om den foreningsundersøgelse der er lavet.
DG Fremtid:
En forening skal have en vis størrelse, så der kan nedsættes en bestyrelse, medlemstallet skal være så
stort at der kan et vist aktivitetsniveau.
De Danske Garderforeninger skal være den primære organisation for fremtiden.
Foreningsantal: Der vil komme flere foreningssammenlægninger.
Aktiviteter afholdes for medlemmerne og ikke for foreningen.
Behov for en større samarbejde mellem foreningerne.
Egne aktiviteter bør i større grad åbnes for øvrige foreninger.
Fremtiden vil kræve ændringer!
GF23 Herning roste initiativet. Spurgte ind til respons fra sekretariatet om hvordan den respektive
forening klarer sig i målingerne.

Pkt. 7 – Orientering v/ Kommunikationsansvarlig
Det blev givet en orientering for status i DG Ung.
Alt hvervning til DG Ung er 100% digital, ved hvervemøderne sender Garderne en SMS til 1272, når de
har scrollet igennem informationerne, bliver de automatisk logget ind på MobilePay, hvor de så betaler.
Efter et år med DG Ung er der afholdt hvervemøder for hold APR 19, AUG 19 og DEC 19, status på
tilmeldte til DG Ung ligger meget i tråd med de forventninger, der var til konceptet og målet for
gennemførte betalinger følger også forventningerne.
Der bliver stor behov for lokal rekruttering, for at undgå fald i antallet af medlemmer.
Pt. er der 9494 medlemmer i lokalforeningerne og 666 medlemmer i DG Ung.
DG ønsker at styrke den lokale rekruttering og har hensat 30000,00 kr. til markedsføring, der bliver
udleveret hvervekit til lokalforeningerne.
Der blev givet en orientering om tilmeldelse på DG´s hjemmeside.
Der blev orienteret om formålet med den nye skabelon til indsendelse af materiale til Garderbladet, der
blev opfordret til at sætte aktiviteterne ind under åbne arrangementer.
GF23 Herning forespurgte om muligheden for en annonce der kunne indsættes i lokale medier til
hvervning af gamle Gardere.
Svar: Det kunne der måske godt findes ud af.
GF12 Odder var interesseret i om der var kapacitet i Garderbladet fremadrettet.
Svar: Redaktøren mente ikke det blev et problem.
GF05 Aarhus ville godt vide om eventuelle planlagte aktiviteter for hjemsendte Gardere i DG Ung.
Svar: Der bliver arrangeret en Reunionsfest for hold APR 19 på Bakken den 2. maj 2020.

Pkt. 8 – Aktiviteter på tværs/indlæg fra foreningerne
GF 23 Herning:
Mange aktiviteter. Der er med stor succes prøvet et nyt tiltag, hvor alle medlemmer under 40 år blev
inviteret på Fox an Hounds, hvor der blev serveret en fadøl.
GF 09 Samsø:
Deltager sammen med andre foreninger på øen ved arrangementer.
Generalforsamling den 12. marts 2020 hvor Oberstløjtnant Frederik Ahlefeldt-Laurvig og Major Bo
Lauenborg
Vedr. Den Kongelige Livgardes samarbejde med Politiet i forbindelse terrorbekæmpelse mm.
GF05 Aarhus:
Har 9 faste arrangementer der er gengangere. Sidste år blev der arrangeret en bustur til Christiansborg
og en tur til Tirsbæk Gods, hvor der var koncert med Livgardens Musikkorps, begge arrangementer blev
en stor succes. I år går turen til Strøjer Samlingen ved Assens. Udstillingen rummer en stor samling af
unikke biler.
GF75 Bjerringbro:
Deltager med fanen ved diverse arrangementer. Afholder generalforsamling den 17. marts og en
virksomhedsbesøg den 24. marts her er naboforeningen og veteraner fra Viborg inviteret med
GF36 Skanderborg:
Deltager i skydning på 15 og 200 m. Afholder bankospil. Den 25. marts er der arrangeret et besøg på
Veteranhjemmet i Brabrand.
GF39 Ringkøbing-Skjern:
Deltager i landsskydningen på 15 m. og 200 m. samt pokalskydningen 2 gange årligt. Ved foreningens
første ordinære generalforsamling deltog der 28 medlemmer. Der bliver afholdt en sommerudflugt den
24. maj, turen er et besøg på Hvide Sande Skibsværft og Hvide Sande Bryghus. Der afholdes
Landsskydning på 200 m. i Ulfborg søndag den 23. august, her blev interesserede inviteret til at deltage.
Foreningen deltager med faner ved Den Nationale Flagdag.
GF55 Djursland:
Sommerprogram indeholdende en grillaften med ca. 40 deltagere og en udflugt til Rugaard Gods.
Deltager med fanen ved diverse arrangementer. Foreningen opfordrer besøgende på deres Face Book
side til at blive medlem.
GF19 Lemvig:
Havde arrangeret en bustur til Tirpitz ved Blåvand med rimelig succes. Kontingentbetaling via MobilePay
GF12 Odder:
Opkrævning af kontingent via PBS. Deltager i 15 m. landsskydning. Arrangerer to virksomhedsbesøg hvor
Skanderborg GF bliver inviteret med.
GF15 Viborg:
Arrangerer bowling og skydning. Var med på turen til Christiansborg. Deltager med fanen ved diverse
parader.
GF27 Skive:
Har buffet og bowling på programmet: Deltager i landsskydningen på både 15 m. Har også et
virksomhedsbesøg på programmet.
GF30 Silkeborg:
Har en 8 – 10 arrangementer om året. Virksomhedsbesøg, bowling og fugleskydning. Deltager med
fanen ved Den Nationale Flagdag samt ved diverse mindearrangementer. Ved generalforsamlingen
deltog 30 gardere samt 20 damer. Har engen hjemmeside og en Face Book side. Opbakning ved
arrangementerne ligger på ca. 20 deltagere.
Den 21. juni arrangeres der en tur til Åben Hede på Kallesmærsk Hede.
GF26 Holstebro:
Ca. 30 deltagere ved generalforsamlingen hvor menuen er gratis. Har godt gang i skydning både på 15
og 200 m. Håber søgt om at få værtskabet af Repræsentantskabsmødet i 2022, hvis det godkendes,
bliver det i weekenden den 20. – 22. maj.

Pkt. 9 – Valg til Regionsråd:
Regionsrådsformand Jens Saabye Nielsen (GF15) genvalgt
Regionsrådsmedlem Jens Peter Pedersen (GF12) genvalgt
Regionsbowlingleder Karsten Fruergaard (GF15) genvalgt

Pkt. 10 – Valg af suppleant for Regionsrådsformand
Søren Lund (GF26) genvalgt.

Pkt. 11 – Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag til behandling under dette punkt.

Pkt. 12 – Eventuelt
Forretningsføreren præsenterede et ændringsforslag til vedtægterne, vedrørende den paragraf der
omhandler udgivelse af Garderbladet.
Forslaget bliver fremsat på Repræsentantskabsmødet af region III.
Den generelle holdning blandt deltagerne var, at man syntes ændringer i vedtægterne skulle vente, til
de eventuelt skulle ændres i forbindelse med DG Ung initiativ.
(GF12) Odder opfordrede til, at der skulle arbejdes på at etablere samkørsel i forbindelse med parader
ved LG.
Næste års formandsmøde afholdes søndag den 28. februar 2021 på Samsø.
Desuden forventes afholdt et formandsmøde til efteråret før præsidiemødet i november.
Da ikke flere ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og gav formandsmødet tilbage til
regionsrådsformanden, der takkede Søren Lund (GF26) for veludført arbejde.

Spjald, den 5. marts 2020

Anders Bjerg
Referent

Søren Lund
Dirigent