Referater

16. March 2024

Referat af formandsmøde i Region II Djursland

Referat af formandsmøde i Region II, Djursland, lørdag den 16. marts 2024

Til stede: GF05 Aarhus, GF09 Samsø, GF12 Odder, GF15 Viborg, GF19 Lemvig, GF23 Herning,
GF27 Skive, GF30 Silkeborg, GF39 Ringkøbing-Skjern,
GF55 Djursland
Præsident Jens Crone DG, Forretningsfører Jan Stoltenborg DG,
Afbud: GF26 Holstebro, GF36 Skanderborg

Dagsorden:
1. Velkomst og valg af mødeleder samt referent
2. Registrering af fremmødte
3. Orientering v. regionsformand
4. Orientering v. skydeleder
5. Orientering v. bowlingleder
6. Orientering v. forretningsfører
7. Præsidenten har ordet
8. Valg af regionsformand/vicepræsident: Peder Byskov er villig til genvalg
9. Valg af regionsrådsmedlem: Jens Peter Pedersen er villig til genvalg
10. Valg af bowlingleder: Karsten Fruergaard er villig til genvalg
11. Valg af suppleant for regionsrådsformand: Steen Lillelund er villig til genvalg
12. Evt. og mødested for formandsmøde 2025


Pkt. 1 - Velkomst og valg af mødeleder samt referent:
Regionsrådsformand Peder Byskov (GF55) bød velkommen og foreslog Peter Bugge (GF55) som dirigent
og Anders Bjerg (GF39) som referent. De blev valgt.

Pkt. 2 - Registrering:
Peter Bugge takkede for valget og foretog herefter registrering af fremmødte. Se ovenfor.

Pkt. 3 - Regionsrådets beretning v/ Peder Byskov:
Regionrådsformanden startede med at informerede, om at Reg II pt. har 1516 medlemmer mod 1529
for et år siden.
Han fortsatte med at informere om sine aktiviteter siden Formandsmødet (efterår) i Viborg den 22.
november 2023.
23. november: Deltog i generalforsamlingen i Randers GF. (REG I) som stand-in for deres vicepræsident.
17. november: Var inviteret som gæst ved generalforsamlingen i Århus GF.
6. december: Deltog i julefrokosten på restaurant ”Kohalen”, arrangeret af Århus GF.
7. december: Var gæst ved Lemvig Garderforenings generalforsamling.
24. december: Var sammen med Århus GF. på besøg hos Marselisborgvagten for at ønske glædelig jul.
13. januar: Deltog i præsidiemøde i København.
19. februar: Deltog i generalforsamlingen hos Ringkøbing-Skjern Garderforening.
27. februar: Deltog i generalforsamlingen hos Silkeborg GF.
2. marts: Deltog sammen med Djursland GF. i regionsbowlingturnering, arrangeret af Viborg GF.
Uge 12: Er inviteret til generalforsamling i Odder Garderforening.

Peder Byskov roste Lemvig GF. for deres arrangering af udflugten til Regan Vest, turen der i første
omgang var tænkt som et lokalt arrangement, men på grund af problemer med at fylde bussen lokalt,
blev naboforeningerne inviteret med, det resulterede i at bussen blev fyldt.
Han foreslog, at der eventuelt skulle nedsættes et udvalg, bestående af 2 mand, der skulle undersøge
mulighederne for et årligt regionsarrangement. Der var ikke den store interesse for ideen.
Konklusionen på debatten må være: Hvis en forening har et arrangement, der kan være interessant for
andre foreninger, skal man invitere bredt og få det kommunikeret ud så hurtig som muligt evt. ved at
kontakte redaktøren på Garderbladet, så det kan blive sat på ”Danmarkskortet” i bladet.
Peder Byskov omtalte herefter det planlagte sommermøde på Rindsholm Kro, lørdag den 15. juni 2024
fra kl. 11:30 - 17:00. Sommermødet er et godt eksempel på samarbejde mellem foreninger på tværs af
regionerne, da det er Randers, Himmerland og Hadsund fra Reg. I samt Viborg og Djursland fra Reg. II

Pkt. 4 - Orientering v/ Regionsskydeleder Anders Bjerg:
Aktiviteterne på skydebanerne i 2023, var næsten status quo sammenlignet med 2022.
Landsskydning 15 m.:
Her fra regionen deltog der 80 skyttere, en fremgang på 5 skytter sammenlignet med 2022, 20 seniorer,
14 Vet. I og 46 Vet. II, det kunne blive til 5 seniorhold, 3 Vet. I og 15 Vet. II hold.
Bedste individuelle resultat hos seniorerne her i Reg. II leverede MAR 85 Jens E. P. Krudt, Holstebro, der
opnåede 200,10 p. og en 2. plads. Tillige blev han bedste skytter for årgangene 1984 – 93.
I det samlede holdresultat for seniorerne, opnåede holdene her fra Reg. II følgende placeringer:
Holstebro blev nr. 2 i 1. div. med 594,30 p.
Djursland blev nr. 1 i 3. div. med 557,6 p.
Bedste Reg. II skytter i Vet. 1 blev: DEC 84 Peter Bugge, Djursland, med 195,4 p. og en 9. plads.
Hos Vet. II blev bedste Reg. II skytter: JUN 68 Ole Fisker Andersen, Bjerringbro, med 195,4 p. og en 8.
plads.
Der var ingen præmiegivende placeringer til holdene her fra Reg. II
Antallet af skyttere her i Reg. II har været lidt stigende, og på landsplan har der også været en fremgang
på 23 skyttere til 382, men der er lang vej endnu, inden vi når antal skyttere, der deltog tilbage i 10erne,
der var vi på den gode side af 500.
Fremgangen er størst i Vet. I med 19 skyttere til 71 og i Vet. II med 8 skyttere til 203, medens der i
seniorrækken er en tilbagegang på 4 skyttere til 108.
I holdturneringen har der været en fremgang i alle 3 rækker.
Landsskydning 200 m.:
Her fra regionen deltog der 19 skyttere i landsskydning på 200 m. i 2023, det er en fremgang på 1 skytter
i forhold til 2022.
Der kunne stilles 5 hold i 2023, det er 1 hold mere end i 2022.
I det samlede holdresultat blev:
Holstebro nr. 4 og Skanderborg nr. 8 i 1. div.,
Herning blev nr. 7 i 2. div.,
Ringkøbing-Skjerns 1 nr. 1. i 3. div. og Ringkøbing-Skjern 2 nr. 1 i 4. div.
Det bedste individuelle resultat her i Reg. II, tilfaldt JAN 80 Gert Østergaard, Holstebro, der med 147,6 p.
opnåede en 5. plads.
På landsplan deltog der 2023 108 skyttere og der kunne stilles 28 hold,
en tilbagegang på 10 skyttere og 2 hold sammenlignet med 2022.
Jeg vil da gerne opfordre jeg til at deltage i landsskydningen, hvis der er problemer ned at finde et sted,
hvor der kan skydes, er der muligheder i Vingsted den 7. september, her er det næsten gratis at skyde
landsskydning, kun 30,00 kr. i indskud og 30,00 kr. i deltagergebyr til Landsskydning, vil man skyde med
de tjenestegørendes våben om Normanns pokalen koster det også 30,00 kr., al ammunition er gratis.

Der er også mulighed for, at i kan skyde jeres landsskydning i Ulfborg den 25. august, sammen med
Ringkøbing-Skjern Garderforening.
De Danske Garderforeningers individuelle landsmesterskaber.:
De Danske Garderforeningers individuelle landsmesterskaber på 50 og 200 m. blev afholdt i Vingsted
den 30. september. Igen sponsorerede DG ammunitionen, dvs. at al ammunition var gratis. Tilslutningen
til skydningen var ikke så stor som tidligere år, der blev foretaget 278 skydninger, det var 23 skydninger
færre end i 2022.
Antallet af deltagere her fra Reg. II var næsten status quo med antallet i 2022, 11 skyttere
Men de der deltog her fra regionen, tog en stor del af præmierne med hjem, blandt andet vandt Gert
Østergård, Holstebro, de 2 vandrepokaler på 200 m. for andet år i træk.
Skydningen i Vingsted 2024 bliver lørdag den 7. september med stævneåbning og flaghejsning kl. 10:00.
Skydeudvalget håber på en stor deltagelse, og I som skydeledere vil gå hjem til jeres medlemmer og
agiterer for Vingsted skydningen. Skydningen på 50 m. er for hele familien, mens skydningen på 200 m.
er forbeholdt nuværende og tidligere Gardere.
Indeværende år:
I indeværende er landsskydningen på 15 m. forhåbentlig godt i gang, skiver kan afleveres til mig i dag.
Ved landsskydningen på 200 m., der skydes til efteråret, er skydestillingen liggende, dog må veteraner
stå op og skyde ved et skydebord.
Jeg skal opfordre jeg til at overholde de tids - og betalingsfrister, der er givet i forbindelse med
deltagelse i Landsskydning, og vær obs på at deltagergebyret i år og fremadrettet, indtil andet bliver
besluttet, er 30,00 kr.
Det kan da ikke være rigtig, at Jan skal bruge sin kostbare tid på at rykke for betaling af deltagergebyr.
I må også meget gerne give mig et praj, hvis der kommer en ny skydeleder i jeres forening.
Til slut en stor tak til skytterne her fra Reg. II, der ved deres tilstedeværelse har vist opbakning om
arrangementerne og velmødt på skydebanen her i 2024.
Også en stor tak til skydelederne for et godt samarbejde i 2023.

Pkt. 5 - Orientering v/ Regionsbowlingleder Karsten Fruergaard:
Karsten indledte med at orientere om regionsbowlingturneringen der blev afviklet 2. marts 2024 i
Viborg, det var en rigtig god dag, med en meget fin deltagelse af 6 hold. Turneringen formede sig
således, at Herning 1 generobrede pokalen med en flot score på hele 1134 kegle, efterfulgt af Århus på
2. pladsen med 1031 kegle, på en 3. plads kom Viborg 1 med 1020 kegle, nr. 4 blev Viborg 2 med 899
kegle, og 5. pladsen tilfaldt Herning 2 med 895 kegle og 6. pladsen gik til Djursland med 882 kegle.
Efter spillet var der kammeratlig samvær, med god mad, hyggesnak og præmieuddeling.
Karsten oplyste efter forespørgsel, at der måtte være 1 licensspiller på hvert hold.
Regionsbowling i 2025 bliver igen afholdt i Viborg lørdag den 1. marts, og Karsten opfordrede
foreningerne til at deltage.

Pkt. 6 - Orientering v/ Forretningsfører Jan Stoltenborg:
Forretningsføreren indledte sin orientering med at omtale Faneparaden i forbindelse med Tronskiftet
den 14. januar 2024. Det var Landsdel region Øst, der var tovholder for paradens afvikling, der deltog ca.
700 faner og deraf var de 42 Garderforeningsfaner, der var lidt problemer med opstilling af fanerne, på
trods af, at der er faste regler for, i hvilken rækkefølge fanerne skal være placeret, er der altid nogen
foreninger der mener, at lige netop deres fane, skal være placeret på højre fløj. Men ved fælles hjælp
blev det klaret.

Jan fortsatte med at tale om Garderbladet og de tilbageværende udfordringer med
foreningsindlæggene, han bad om, at man ville bruge de udsendte skabeloner, og undlade fed skrift,
kursiv skrift, forskellige skriftfarver og skriftstørrelse samt centrering af tekst.
Det kræver utrolig mange resurser at redigere i de indsendte indlæg, for at gøre dem klar til trykkeriet.
Indsendte foto, skal vedhæftes som en fil, og være på minimum 1 mb, det skal tillige være illustrativt for
omtalen, så ingen billede af spisende og kaffedrikkende publikum, fjern forstyrrende elementer så som
skraldespande og uvedkommende personer.
Forretningsføreren opfordrede til at komme med forslag eller selv skrive artikler til Garderbladet, det
kan være om utraditionelle arrangementer, historiske artikler (militære) eller en spændende oplevelse
ved Livgarden, gerne med fotos.
Han fortsatte med at give en status på det ny medlemssystem, der har været lang tid undervejs, men nu
er der lys forude, det ny system tages i brug 1. maj 2024, medmindre noget går galt.
Den 7. februar var der et møde i sekretariatet med udvikleren.
Fremlæggelse ved formandsmøderne i marts måned 2024.
Der vil blive afholdt en informationsdag i hver region, her i Reg. II bliver det den 4. april et sted i Viborg.
2 - 3 mand må deltage fra hver forening, og der medbringes en bærbar PC, der har adgang til internet.
28. april sidste opdatering af medlemsdata til det ny system.
Den 1. maj implementeres det ny medlemssystem.
Forretningsføreren kom herefter ind på Garderbutikken, der efter Knud Glavind død 5. december 2023,
formeldt blev lukket 1. januar 2024 og al info blev fjernet fra DG´s hjemmeside.
Jan Stoltenborg og Jens Krone har besøgt Knuds enke, og er i dialog om overtagelse af lageret.
Dele af Garderbutikkens lager ligger pt. ved DG Sekretariatet, og der sælges heraf.
Fremtiden for Garderbutikken analyseres af DG´s Præsidie, der er måske mulighed for et lokale på
Garderkasernen, men hvem skal i givet fald drive butikken.
Efter forespørgsel fra salen oplyste Jan, at Garderbutikken havde en omsætning på 1.000.000,00 kr. og
generede et pænt overskud, hvoraf en del tilfaldt Livgardens Fond.
Garderfiguren kan stadigvæk købes ved Sekretariatet, der har overtaget forhandlingen efter Knud
Glavind, Prisen er uændret 1.800,00 kr. inkl. forsendelse og 100,00 kr. til Livgardens Fond.
Jan Stoltenborg kom herefter ind på problematikken vedrørende redaktør på Garderbladet. Thomas
Sjørup der blev ansat 1. oktober 2023, kunne ikke matche stillingen og stoppede efter prøveperiodens
udløb 31. december. Presseofficeren ved Livgarden kendte imidlertid en mand, der måske kunne være
et godt match som kommende redaktør, vedkommende havde været skrivende redaktør på en del
blade, og havde en meget bred erfaring med at skrive, og det ikke uvæsentlige, hans fremtoning og
beklædning er i orden, så den 1. marts blev ca. 50-årige Lars Graabæk ansat i en 20 timers stilling, med
en prøvetid på 3 måneder.
Odder Garderforening spurgte ind til omkostninger ved at få Garderbladet leveret i plastfolie, Jan
oplyste at det ville koste 275,00 kr.
Jan oplyste videre at under 10% havde fravalgt Garderbladet i fysisk form og 3800 får bladet elektronisk,
men med det ny medlemssystem vil der blive ryddet op i den gruppe, da der er mange ikke medlemmer.
Han fortalte videre, at de fremtidige tiltag vil være en opdatering af DG´s hjemmeside og måske et
mailsystem der passer til lokalforeningerne.
Jakob Silkeborg Garderforening fik lov til at præsentere deres ny form for kommunikation med
medlemmerne. Deres hjemmeside var blevet for gammel og et trykt program var for dyrt at få udsendt.
Det nye system foregår via mailchimp og de forventer en besparelse efter 5 år.


Pkt. 7 – Orientering ved præsidenten:
Præsidenten indledte med at vise en oversigt over antallet af medlemmer fra 2013 til 2023 og den viste
hvor utrolig svært De Danske Garderforeninger har ved at fastholde sine medlemmer. Det er potentielt
medlemmerne i aldersgruppen 30 - 50 år der mangles. Udmeldelsesprocenten er alt for stor for
medlemmerne mellem 20 - 30 år.

Her kunne årgangsformændene måske komme ind i billedet, da flere tror, at når de er medlem af en
årgangsforening, er de også medlem af De Danske Garderforeninger, det er måske her, der kan skaffes
flere medlemmer.
Det går rimelig med at hverve de indkaldte til DG-Ung, men også her er fastholdelsen et problem.
Hvervningen foregår første gang efter 2 måneders tjeneste og så igen på et senere tidspunkt.
Præsidenten mener, det er for tidligt at medlemmerne i DG-Ung skal tilbydes udslusning til
lokalforeningerne efter 5 år, han ser gerne, at man venter til de har været i DG-Ung i evt. 10 år, men det
vil kræve en vedtægtsændring.
Foreningerne ønskede, at invitationer til åbne arrangementer skulle videresendes til alle medlemmer af
DG-Ung.
Præsidenten gav en status på sekretariatet, der er under stort pres, og man har gjort sig overvejelse om,
hvad der eventuelt skal ske ved sygdom.
Den nye redaktør starter 1. marts 2024 og man har lavet en ad hoc aftale med den tidligere
forretningsfører Carsten Rasmussen.
Igangværende forhandlinger/tænkescenarier:
Der planlægges en DG-Ung event i forbindelse med Årgangsparaden lørdag den 4. maj 2024,
hvor det forventes, at der bliver mulighed for køb af mad, så de ”skæve” årgange måske vil blive
hængende lidt længere.
Forhandlingerne om en fremtid for Garderbutikken og Gardershop fortsætter
Gardermarch er planlagt til søndag den 22. september. Der går forlydende om ar Gardernetværk er ved
at trække sig.
Der samarbejdes med et firma der hedder Kilroy, der laver rejseaktivitet for unge. Medlemmer af DG
kan opnå en fordel.
Der er stiftet en Jubilæumsforening, der skal varetage opgaverne i forbindelse med Livgardens 375-års
fødselsdag.
Præsidenten har taget temperaturen i DG, og den viste at både foreningerne, sekretariatet og præsidiet
havde det okay.
Repræsentantskabsmødet den 1. juni 2024 vil måske få en plads i historiebøgerne, da det er første gang
i de 113 år DG har eksisteret, at der måske skal afholdes kampvalg til præsidentposten.

Pkt. 8 - Valg af Regionsformand/Vicepræsident:
Peder Byskov (GF55) genvalgt (2-årig periode)

Pkt. 9 - Valg til Regionsrådsmedlem:
Jens Peter Pedersen (GF12) genvalgt (2-årig periode)

Pkt. 10 – Valg af Regionsbowlingleder:
Karsten Fruergaard (GF15) genvalgt (2-årig periode)

Pkt. 11 - Valg af suppleant for Regionsrådsformand
Steen Lillegård (GF23) genvalgt (1-årig periode)

Pkt. 12 – Evt. og mødested for formandsmødet 2025:
Jakob Nørgaard, Silkeborg GF. Tilbød at foreningen kunne være vært for Formandsmødet (forår) 2025.
Alle foreninger tilsluttede sig dette.

Mødeleder Peter Bugge takkede for god ro og orden og hævede mødet.

Spjald, den 16. marts 2024
Anders Bjerg
Referent

Peter Bugge
Mødeleder